Sri Chenna Malleeswarar Devasthaanam
Chennai.

chennaMalleeswarar

Sri Chenna Malleeswarar Devasthaanam - Contact Us

Contact Us :

Sri Chenna Kesavapperumal Devasthaanam

85, Devarajamuthali Street,

V.U.C Nagar,

Park Town,

Chennai - 600 003.

Phone : 044 - 2535 3793

E-Mail ID : scmsckp@gmail.com